Rechtsbijstandverzekering zakelijk

Zakelijke rechtsbijstandverzekering afsluiten bij de specialist, Polis Centraal.

Rechtsbijstandverzekeringen voor bedrijven hebben een goed verzekeringsadvies nodig. Het was al belangrijk maar wordt steeds belangrijker. Juist nu in deze snelle tijd, u verandert misschien niet, de wereld om u heen wel. De consument wordt beschermd daar de wet, hoeveel kans maakt u zonder juridische bijstand?

Rechtsbijstandverzekeringen zakelijk: vergelijk op prijs en kwaliteit.

Zeker als het gaat om risico’s afdekken en vermogen opbouwen. Bedrijven staan daarbij voor ingewikkelde keuzes die een grote impact op de bedrijfsvoering kunnen hebben. Een goed advies van een vakkundige en onafhankelijke specialist is dan onontbeerlijk. Wij geloven in de waarde van advies en ondersteunen adviseurs. Een bedrijf moet zich kunnen concentreren in waar ze goed zijn en zich goed verzekerd weten.

Onze “Zakelijke rechtsbijstandverzekering” beschermt uw bedrijf tegen juridische consequenties.

Uw onderneming doet dagelijks transacties waarbij allerlei risico’s horen. Van het aanschaffen van meubilair tot het aannemen van personeel. Ook kunt u partijen tegenkomen die u niet wil betalen omdat men niet levert zoals dat is afgesproken. Op dat moment zou u misschien juridische actie willen of moeten ondernemen.

De “Rechtsbijstandverzekering bedrijven”, die Polis Centraal in samenwerking met ARAG aanbiedt, kan dan helpen.

 • verhaalrechtsbijstand
 • strafrechtsbijstand
 • arbeidsrechtelijke rechtsbijstand
 • contractrechtsbijstand
 • rechtsbijstand op het terrein van de sociale
  wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheid
 • adviesrecht op vele andere deelgebieden

“Dat levert aantrekkelijke voordelen op, zoals een kwalitatieve zakelijke rechtsbijstandverzekering tegen een gunstige premie”


Polis Centraal voor onafhankelijk verzekeringsadvies. Polis Centraal is een onafhankelijk intermediair. Het is onze specialiteit om onder andere de “Zakelijke rechtsbijstandsverzekering” te vergelijken op prijs en kwaliteit. Wij willen u in de eerste plaats een goed advies geven. Onze specialisatie op het gebied van de “Zakelijke rechtsbijstandsverzekering” is gewenst omdat een verkeerd advies de dekking zomaar ongedaan kan maken! De specialisten van Polis Centraal weten waar zij op moeten letten bij het vergelijken van uw verzekering.

informatie over de zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Dekking van de zakelijke rechtsbijstandsverzekering

De dekking van de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering komt in grote lijnen overeen met die van de gewone gezinsrechtsbijstandsverzekering.

De dekking kan bestaan uit:

 • een juridisch advies
 • een belangenbehartiging
 • een kostenvergoeding

De verzekerde rubrieken waarbinnen de belangenbehartiging plaatsvindt, zijn in het algemeen:

 • verhaalsrechtsbijstand
 • strafrechtsbijstand
 • arbeidsrechtelijke rechtsbijstand
 • contractsrechtsbijstand
 • rechtsbijstand op het terrein van de sociale wetgeving, burenrecht en erfdienstbaarheid
 • adviesrecht op vele andere deelgebieden

De belangenbehartiging kan betrekking hebben op:

 • het geldend maken van vorderingen
 • het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen en arbitrale uitspraken

De kosten van rechtsbijstand kunnen bestaan uit de interne kosten (kosten van de in loondienst verbonden deskundigen) en de externe kosten. De externe kosten kunnen betrekking hebben op:

 • de honoraria en verschotten van de externe deskundigen
 • de kosten van getuigen
 • de proceskosten
 • de reis- en verblijfskosten, op voorwaarde dat de rechtsbijstandverzekeraar hiermee akkoord is gegaan
 • de kosten in verband met de tenuitvoerlegging van een vonnis

Bovenstaande kosten worden door de rechtsbijstandverzekeraar vergoed. Het kan gebeuren dat de wederpartij een onrechtmatige daad pleegt en niet over de financiële middelen beschikt om de vordering van de verzekerde te voldoen. In dat geval vergoedt de rechtsbijstandsverzekeraar tot een bepaald maximum deze uitstaande vordering op de aansprakelijke derde. Dit maximum staat in de polisvoorwaarden vermeld. We noemen dit de onvermogendekking.

Afkoopregeling
Soms zijn de kosten van rechtsbijstand zo hoog, dat deze niet opwegen tegen het belang van het verzekerd zijn. In verband hiermee hebben veel verzekeraars de zogenaamde afkoopregeling opgenomen. Deze regeling biedt de verzekeraar de mogelijkheid de zaak met de verzekerde af te doen door een vergoeding ter grootte van het belang van de zaak te betalen. Hiermee voorkomt de verzekeraar dat hij een dure juridische procedure moet opstarten, terwijl het belang slechts gering is.

Geschillenregeling
De geschillenregeling, zoals opgenomen in de polisvoorwaarden, komt voort uit Europese richtlijnen. Het behoort tot de mogelijkheden dat de verzekeringnemer en de rechtsbijstandverzekeraar van mening verschillen over de haalbaarheid van een juridisch geschil. De verzekeringnemer kan dan een beroep doen op de geschillenregeling. Op basis van deze geschillenregeling kan de verzekerde op kosten van de verzekeraar een jurist raadplegen. Is de jurist het met het ingenomen standpunt van de verzekerde eens, dan behandelt de jurist de zaak op kosten van de verzekeraar. Is de jurist, net als de verzekeraar, van mening dat de kans op succes bij behandeling van de zaak niet aanwezig is, en de verzekerde wil de zaak toch doorzetten, dan bestaan er twee mogelijke resultaten:

 • de verzekerde verliest de zaak: de verzekeraar vergoedt niets
 • de verzekerde wint de zaak geheel of gedeeltelijk: de verzekeraar betaalt alle kosten
026 3195 444