Garageverzekering

Garageverzekering

De Zeven Zakelijke Zekerheden voor garageverzekeringen.

 laagste premie
beste polisvoorwaarden
ongebonden onafhankelijk advies
perfecte service
al ons personeel is gecertificeerd
goede bereikbaarheid
vertrouwde goede maatschappijen

Op zoek naar een betaalbare en goede garageverzekering?

De garageverzekering is in feite een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), waaraan desgewenst aanvullende rubrieken kunnen worden toegevoegd. Door deze aanvullingen ontstaat een combinatie van een AVB, inclusief een dekking voor opzichtschaden aan motorrijtuigen van klanten, met een WAM-dekking.

Vaak kunnen de volgende rubrieken worden verzekerd:

  • AVB;
  • schade aan motorrijtuigen van klanten;
  • een WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen;
  • een WAM-dekking voor motorrijtuigen van klanten;
  • een cascodekking voor de eigen motorrijtuigen van het bedrijf.

Rubriek AVB
De rubriek AVB biedt in feite dezelfde dekking als een gewone AVB. Zoals eerder al aan de orde is geweest, kent de AVB een uitsluiting voor schade aan zaken van derden die de verzekerde onder opzicht heeft, in verband met bewerking, reparatie, vervoer of bewaring. De hierboven genoemde bedrijven hebben eigenlijk altijd auto’s van klanten onder opzicht. Wanneer daaraan schade ontstaat, biedt de AVB dus geen dekking. Een andere belangrijke uitsluiting in de AVB is die voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Dergelijke schadegevallen kunnen zich bij genoemde bedrijven voordoen.

Rubriek schade aan motorrijtuigen van klanten
Onder deze rubriek wordt dekking verleend voor schade aan of verlies van motorrijtuigen van klanten, inclusief alle daarop of daarin aanwezige zaken van klanten, die aan de zorg van de verzekeringnemer zijn toevertrouwd. Diefstal van het motorrijtuig tijdens de periode dat deze aan het verzekerde bedrijf is toevertrouwd, is dus gedekt. Ook is er dekking voor het niet, niet voldoende of gebrekkig uitvoeren van reparaties en onderhoudswerkzaamheden, ongeacht op welk moment de schade ontstaat. Er is alleen dekking voor materiële schade en niet voor het opnieuw uitvoeren van werkzaamheden. Dit laatste wordt gezien als ondernemersrisico en is niet te verzekeren.

Deze rubriek biedt een subsidiaire dekking. Dat betekent dat wanneer de klant zelf een cascoverzekering heeft, de schade door de cascoverzekeraar wordt vergoed. Een eventueel verlies aan bonus/maluskorting en het eigen risico komen voor rekening van de garageverzekeraar.

WAM-dekking voor eigen motorrijtuigen
Allereerst is deze rubriek een collectieve verzekering voor alle WAM-plichtige motorrijtuigen van het bedrijf. Het kan dus gaan om serviceauto’s, bergingsvoertuigen en andere bedrijfswagens, maar ook om eventuele huurauto’s van het bedrijf. Ook de privéauto’s van directie en hun partners kunnen onder de dekking vallen. Aan- en afmelden van de auto’s gebeurt door het opgeven van kentekens en meldcodes.

WAM-dekking motorrijtuigen van klanten
Deze rubriek biedt een subsidiaire dekking. De klant meldt de schade in eerste instantie op zijn eigen WAM-verzekering. De tegenpartij heeft immers een rechtstreeks vorderingrecht op de WAM-verzekeraar van de klant. Het verlies van bonus/maluskorting wordt in dat geval geclaimd bij de garageverzekeraar. In de praktijk komt het echter vaak voor dat de garageverzekeraar de schade direct afwikkelt met de tegenpartij.

Cascodekking voor de eigen motorrijtuigen van het bedrijf
Naast de hiervoor al genoemde dekkingen kan de garageverzekering worden uitgebreid met een cascodekking voor motorrijtuigen die eigendom zijn van het garagebedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan de servicewagens of motorrijtuigen die tot de handelsvoorraad behoren van het garagebedrijf. Ook auto’s die door de dealer, fabrikant of importeur in consignatie zijn gegeven (hiermee wordt bedoeld het ter beschikking stellen van auto’s door de hoofddealer of importeur voor de verkoop), kunnen worden meeverzekerd, hoewel de verzekerde daarvan geen eigenaar is. De cascodekking is in beginsel gelijk aan de cascodekking van een motorrijtuigverzekering.

Premie
De premie van de garageverzekering is afhankelijk van het betaalde jaarloon in het kader van de sociale verzekeringswetten. Daarnaast spelen de omvang van het bedrijf en het aantal aanwezige motorrijtuigen een rol. De betaalde premie is een voorschotpremie. Aan het eind van een verzekeringsjaar wordt naverrekend.

No-claimkorting
No-claimkortingen komen ook voor op een garagepolis. Vaak geldt als voorwaarde voor het verkrijgen van de korting dat er in enig jaar of soms enkele jaren geen enkele schade mag worden geclaimd.

Eigen risico
De garageverzekering kent eigenlijk altijd een eigen risico. Meestal bedraagt dit € 500 per schadegeval.

Uitsluitingen
Met betrekking tot de AVB is zoals gebruikelijk het ondernemersrisico uitgesloten. Het opnieuw uitvoeren van de (al verrichte) werkzaamheden is dus uitgesloten. Eveneens uitgesloten zijn reparaties als gevolg van garantie nadat het motorrijtuig is verkocht.

Verzekeringen voor:

Autosloperij-verzekering
Bromfiets, rijwiel, brommobielbedrijfsverzekering
Antiroestbedrijfsverzekering
APK-keuringsstations verzekering
Autospotrepairverzekering
Autobandenhandel verzekering
Autobeklederij verzekering
Autoglasbedrijfsverzekering
Autopoetsbedrijfsverzekering

We zijn gespecialiseerd in alle bedrijfsverzekeringen, u maakt de berekening online maar we zijn zeker geen online-assurantie kantoor. U wordt terug gebeld na een offerte of aanvraag. We zijn een bedrijf dat gebruik maakt van de digitale mogelijkheden in combinatie met persoonlijk contact. Natuurlijk kunt u ook een bestelautoverzekering bij ons afsluiten, let op; zeer lage premie!!   Indien u een bedrijfspand heeft is het wellicht verstandig een inventaris-goederenverzekering bij uw zakelijke-opstalverzekering af te sluiten. 

026 3195 444